അൾട്രാ ലോംഗ് റേഞ്ച് സൂം

SG-ZCM4088ND-O

SG-ZCM2080ND-O

SG-ZCM2086ND-O

SG-ZCM4088ND-O ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിഫോഗ്

SG-ZCM2086ND-O ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിഫോഗ്

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

SG-ZCM2080ND-O EIS

SG-ZCM2086ND-O+3kmLaser

SG-ZCM2057ND-O(2)